Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp

Nhà homestay, nhà bungalow sử dụng tấm bitum giả ngói

Dimensiones totales
5 × 3 × 3 m / 1000 m² (Largo, Alto, Ancho / Área)
Precio total
$ 120.617,39
  • Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hoteles de estilo moderno Plástico Verde

  • Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hoteles de estilo moderno Plástico Verde

Admin-Area