Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp

Ngói bitum phủ đá dự án Khu đô thị Xa La – Hà Đông

Dimensiones totales
1000 × 10 × 500 m / 700000 m² (Largo, Alto, Ancho / Área)
Precio total
$ 1.206.173.874,44
  • Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Galerías y espacios comerciales de estilo moderno Gris

  • Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Galerías y espacios comerciales de estilo moderno Gris

Admin-Area